" De oudste trimsalon van Nederland "

Hondensalon Wolvers

Prinses Mariannelaan 306

2275 BR Voorburg

070-3933251

©HW

Koptekst 6

Hier leest u het laatste nieuws over ons bedrijf m.b.t. het coronavirus.

 Wij zijn geopend.

 

Volgens de richtlijnen van het RIVM nemen wij wel extra maatregelen om uw en onze gezondheid te kunnen beschermen.

  • Voelt u zich niet lekker, hoest en of niest u veel of u vertrouwd uw gezondheid niet, annuleer uw afspraak.

  • Bent u bij ons in de winkel om de hond te brengen of te halen en u voelt dat u moet hoesten en/of niezen gaat u dan naar buiten om dit te doen. De winkel is een kleine ruimte!

  • Blijf achter de getrokken lijn in de winkel wachten.

  • Wij geven u geen hand en houden afstand.

  • Wij houden de gesprekken kort en zakelijk.

  • Heeft u de hond op uw arm zet deze dan aangelijnd op de grond.

  • Gedurende de gehele dag ontsmetten wij het toetsenpaneel van de pinapparatuur, de deurkruk van de toegangsdeur en alle overige zaken waar u mee in aanraking kunt komen.

  " Blijf gezond "

 

                               

 

We are open.

 

According to the RIVM guidelines, we do take extra measures to protect your and our health.

  •  If you do not feel well, cough and / or sneeze a lot or you do not trust your health, cancel your appointment.

  •  If you are in our store to bring or collect the dog and you feel that you have to cough and / or sneeze, go outside to do this. The store is a           small space!

  •  Wait in the store behind the solid line.

  •  We do not shake hands and keep a distance.

  •  We keep conversations short and businesslike.

  •  If you have the dog on your arm, put it on a leash on the floor.

  •  Throughout the day we disinfect the keypad of the pin equipment, the door handle of the entrance door and all other things that you may            come into contact with.

    Continue to follow the latest developments regarding the coronavirus within our company via our website

" Stay Healthy "

.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.