Zoeken

De plukvacht......


Het plukken van een vacht, in dit geval van een Border Terriër is intensief handwerk. Maar wel leuk om te doen met een prachtig eindresultaat.


22 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondensalon Wolvers.